PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15, dalje Zakon).
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.
Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
Zahtjevom za pristup informacijama NE SMATRA SE: traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija može se podnijeti Centru za socijalnu skrb Poreč-Parenzo:
Pisanim putem na adresu:
Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo
Dr. Maura Gioseffia 2b
52 440 Poreč
Putem elektroničke pošte: css.porec@optinet.hr ili jolanda.leva@socskrb.hr
Telefaksom na broj:052/451 847
Telefonom na broj:052/ 432 011 ili 451 657
Odlukom ravnateljice Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, dana 26. veljače 2021. godine , službenikom/icom za informiranje imenovana je Jolanda Leva, dipl.iur.
Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo temeljem čl.19. st.2. Zakona ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona.
Pristup informaciji može se ostvariti putem slijedećih obrazaca:

Zahtjev  možete naći i preuzeti ovdje:

Obrazac_2_Zahtjev_za_pristup_informacijama
Obrazac_3_Zahtjev_za_dopunu_ili_ispravak_informacije (3)
Obrazac_4_Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija (2)

  • Upisnik
  • ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE