1.  Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

  Poslovi pružanja usluga za djecu, mlade i obitelj obuhvaćaju: 

 

rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, rješavanje pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece;

 • sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece;
 •  poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu;
 • provodi postupke posredovanja prije razvoda braka, izrađuje stručna mišljenja
 • provodi postupke stručne obrade potencijalnih posvojitelja, i postupke posvojenja maloljetne osobe
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži (djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,  djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima);
 • poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi;
 •  rješavanje u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mladež s  tjelesnim i mentalnim oštećenjem;
 • praćenje prilika korisnika prava na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži te poduzimanje odgovarajućih mjera za njihov povratak u obitelj ili osposobljavanje za samostalan život;
 • zaštite prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba;
 • rješavanje u prvom stupnju skrbništvo nad djecom i mladeži, te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu osobnih i imovinskih interesa štićenika;
 • postupke prevencije, detekcije i dijagnostike poremećaja u ponašanju kod djece i mladeži, provođenje mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite te davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladeži s poremećajima u ponašanju;
 • obavljanje poslova zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provođenje i praćenje provođenja odgojnih mjera nad djecom s poremećajima u ponašanju u i izvan vlastite obitelji;
 • izradu pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je izrečena odgojna mjera sukladno Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje čiji je sastavni dio i program pomoći obitelji maloljetnika;
 • provođenje poslova u vezi s udomiteljstvom djece i mladeži, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima;
 •  sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obiteljima s djecom i mladeži;
 • provođenje postupka priznavanja prava na skrb izvan vlastite obitelji za djecu i mladež;
 • provođenje ovrhe svojih rješenja;
 • sudjelovanje u postupcima za ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje;
 • davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika;
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema;
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvornih i drugih aktivnosti, predlaganje, poticanje i usklađivanje drugih aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini (pomoć i njega u kući, patronaža, integracija i dr.).

 

Poslove pružanja usluga za djecu, mlade i obitelj obavljaju:

DANIJELA JURIĆ –  dipl. socijalni radnica

PATRICIA RADOŠIĆ ŠABALJA – mag. psych 

JOLANDA LEVA – dipl. pravnica      

SLAVEN BRNIĆ – prof. dipl.defektolog-soc.pedagog.

SARA RADIĆ –  magistra socijalnog rada