U Stražnjem uredu obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u vezi s brakom, obitelji i zaštitom prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi u vezi sa zaštitom i tretmanom osoba s invaliditetom, uključujući i stručne i administrativne poslove prvostupanjskog tijela vještačenja; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi u vezi sa zaštitom odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama). Pored navedenog, obavljaju se poslovi priznavanja prava na skrb izvan vlastite obitelji te poslovi u svezi s institucionalnom i izvaninstitucionalnom oblicima skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.).

U Stražnjem uredu samo u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi,  koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.
Poslovi Stražnjeg ureda mogu biti organizirani kao stručne cjeline ili kao odjeli.
Poslovi su organizirani na sljedeći način:

• Poslovi u vezi s ostvarivanjem novčanih i drugih pomoći
• Poslovi pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj
• Poslovi pružanja usluga za odrasle osobe

Poslovi pružanja usluga novčanih i drugih pomoći
Poslovi pružanja usluga novčanih naknada obuhvaćaju:
o rješavanje u prvom stupnju o pravu na stalnu pomoć i jednokratnu pomoć i izradu rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi ;
o pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada;
o provođenje postupaka u vezi sa zabilježbom potraživanja te naknadom štete; 
o poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema;
o poticanje i razvijanje samopomoći , dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

Poslove pružanja usluga novčanih naknada obavljaju:
socijalni radnik MIRKO GORTAN
dipl. pravnica  MIRNA ZANINIĆ