PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

 

 

Prava u sustavu socijalne skrbi su:

–         zajamčena minimalna naknada,

–         naknada za troškove stanovanja,

–         pravo na troškove ogrjeva,

–         naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,

–         jednokratne naknade,

–         naknade u vezi s obrazovanjem,

–         osobna invalidnina,

–         doplatak za pomoć i njegu,

–         status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,

–         naknada do zaposlenja

–         socijalne usluge