JAVNI NATJEČAJ-PRIPRAVNIK


R E P U B L I K A    H R V A T S K A

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

        P O R E Č – P A R E N Z O

 

KLASA:112-06/22-01/2

URBROJ:2167-16-01-01-22-3

Poreč-Parenzo, 7. listopada 2022. godine

 

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od dana 25. ožujka 2022. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo objavljuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za radno mjesto

 

 1. Socijalni radnik-pripravnik- (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

 

Uvjeti:

 • VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
 • Nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih,
 • Da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. toč. 1 – 4 Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22 i 46/22).

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Presliku domovnice ili elektronički zapis o državljanstvu,
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma ili uvjerenje o završenom studiju),
 • Dokaz da kandidat nema radnog staža u traženoj obrazovnoj razini (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja ili drugi dokaz na temelju kojih se to može utvrditi),
 • Dokaz da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih (potvrda Zavoda za zapošljavanje),

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Isprave se prilažu u presliku, a prije izbora kandidat je dužan priložiti izvornike.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozivati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciji prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Natječajni postupak i razgovor s kandidatima provest će Komisija za provođenje natječajnog postupka.

Izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Poreč-Parenzo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici ovog Centra, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, isključivo putem pošte (preporučeno) ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, M.Gioseffia 2b, 52440 Poreč, s naznakom : „Prijava na natječaj – pripravništvo“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni, u roku od 8 dana od dana izbora kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web stranicama i oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo

 

 

                                                    JAVNI NATJEČAJ-PSIHOLOG

 

KLASA: 100-01/22-01/3

URBROJ: 2167-16-02-01-22-2

Poreč-Parenzo, 04. listopada 2022. godine

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, broj: 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/18), Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-02/504, URBROJ: 524-08-01-01/3-22-2 od 20. rujna 2022. godine i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

 

 1. Psiholog na poslovima skrbi o djeci, mladima i obitelji na neodređeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • diplomirani psiholog – (VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije),
 • 12 mjeseci radnoga staža na poslovima psihologa,
 • položen stručni ispit ili obveza polaganja istoga u roku od 12 mjeseci od dana zaposlenja
 • položen vozački ispit (aktivan vozač),
 • poznavanje rada na računalu,
 • nepostojanje zakonskih zapreka sukladno članku 261. stavka 1. točka 1-4 Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 18/22 i 46/22).

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno puno radno vrijeme uz obvezni probni rok od 6 (šest) mjeseci.

Opis poslova: poslovi psihologa u stručnoj cjelini za djecu, mlade i obitelj, provodi postupke vezane za brak i ostale obiteljske sudske postupke u svezi ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djecom, poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa maloljetne djece, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu, provodi postupak posvojenja, provodi postupke udomiteljstva djece, prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, izrađuje plan procjene potreba i individualni plan rada za korisnike i obitelj u cilju određivanja odgovarajućeg tretmana, daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika – maloljetnih osoba i mlađih punoljetnih osoba.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19 i 84/21) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz natječaja, ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilažu i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: htp// branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Uz pisanu prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:

 • životopis,
 • presliku domovnice ili elektronički zapis o državljanstvu,
 • presliku važeće osobne iskaznice,
 • presliku diplome o dokazivanju stručne spreme,
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,
 • presliku važeće vozačke dozvole,
 • dokaz o radnom iskustvu na poslovima psihologa: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Komisija za provođenje natječajnog postupka.

S kandidatima će se prema procjeni Komisije za provođenje natječajnog postupka provesti psihologijsko testiranje kod Zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru i psihologijskom testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj te se više neće razmatrati.

Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem rezultata usmenog intervjua i/ili psihologijskog testiranja.

 

Vrijeme i mjesto održavanja usmenog razgovora i psihologijskog testiranja biti će objavljeno najmanje 5 (pet) dana prije na web-stranicama Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo i Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo na adresi sjedišta Ulica dr. Mauro Gioseffia 2b, 52440. Poreč-Parenzo.

Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 15 dana od dana  objavljivanja natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske, na adresu: Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, Ulica dr. Mauro Gioseffia 2b, 52440. Poreč-Parenzo s naznakom ”Prijava na natječaj-psiholog ”.

Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u Narodnim novinama Republike Hrvatske.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni na isti način i u istom roku.

Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web-stranicama i oglasnoj ploči u Centru za socijalnu skrb Poreč-Parenzo,  putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Poreč-Parenzo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka.

 

                                                                                           CENTAR  ZA  SOCIJALNU  SKRB

                                                                                                         POREČ-PARENZO