PROCEDURA IZDAVANJA, OBRAČ I ISPLATE NALOGA ZA SL PUTOVANJA
PRAVILNIK O NAĆINU KORIŠTENJA SL AUTOMOBILA
PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

 • Poslovnik-o-radu-strucnog-vijeca
 •  Poslovnik-o-radu-Upravnog-vijeca-2016
 • Pravilnik-o-strucnom-usavrsavanju
 • Pravilnik-o-radu
 • Pravilnik-o-sluzbenoj-tajni
 • Pravilnik-o-unutarnjem-nadzoru
 • Pravilnik-o-unutarnjem-ustroju-za-Ministarstvo
 • Pravilnik-o-upotrebi-pecata
 • Pravilnik-o-zastiti-na-radu
 • Pravilnik-o-zastiti-od-pozara
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

   
  PRAVILNIK O ORG MJERAMA I SIGUR PROCEDURI PRI RADU ZAPOSLENIKA I ZAŠT SLUŽ
  POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA CZSS POREČ-PARENZO 2019.
  KORISNI ZAKONI

  Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 )

  Obiteljski zakon ( NN br. 103/15 )

  Kazneni zakon ( NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 )

  Zakon o sudovima za mladež ( NN br. 157/13 )

  Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN br. 76/14 )

  Zakon o udomiteljstvu ( NN br. 90/11, 78/12 )

  Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN br. 137/09, 78/12 )

  Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola ( NN br. 97/14 )

  Zakon o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08 )

  Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15 )