Centar za socijalnu skrb Poreč

Centar za socijalnu skrb Poreč

Centar za socijalnu skrb Poreč

Centar za socijalnu skrb Poreč

Obrasci i često postavljena pitanja

Obrasci

1. Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu

2. Zahtjev za jednokratnu naknadau

3. Zahtjev za naknadu u vezi sa obrazovanjem

4. Zahtjev za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu

5. Zahtjev za doplatak za pomoć i njegu

6. Zahtjev za naknadu do zaposlenja

7. Zahtjev za socijalne usluge

8. Zahtjev za prava i usluge za djecu s poteškoćama u razvoju

9. Zahtjev za ostvarivanje prava na privremeno uzdržavanje

10. Zahtjev za provođenje postupka posredovanja prije razvoda braka

11. Inicijalni obrazac
12. Zahtjev za smještaj u ustanovu socijalne skrbi
13. Liječnička potvrda za smještaj u dom
14. Izjava
15. Plan procjene potreba

Brošure

Besplatna pravna pomoć I
Besplatna pravna pomoć II

Ljecenim ovisnicima I
Ljecenim ovisnicima II

Projekt resocijalizacije ovisnicima I
Projekt resocijalizacije ovisnicima II

Sigurna kuća Istra I
Sigurna kuća Istra II

Udomiteljstvo djece I
Udomiteljstvo djece II

Udomiteljstvo odraslih I
Udomiteljstvo odraslih II

Obveze i odgovornosti korisnika

Često postavljena pitanja

1. Koliko puta godišnje mogu dobiti jednokratnu pomoć i u kojem iznosu?

Jednokratna pomoć je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koju centar priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale uslijed rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i sl. Iznimno može se priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Jednokratna pomoć priznaje se do iznosa koji je vezan uz potrebu, a ukupni iznos priznatih jednokratnih pomoći ne može godišnje iznositi više od pet osnovica (2.500,00 kuna). Ako je iznos potrebne pomoći veći od peterostrukog iznosa, centar je dužan pribaviti suglasnost ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

2. Nezaposlen / na sam, nemam od čega živjeti. Koja prava imam?

Pravo na pomoć za uzdržavanje priznaje se samcu ili obitelji koji nemaju sredstava za uzdržavanje u visini utvrđenoj člankom 33. Zakona o socijalnoj skrbi, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom ili prihodima od imovine ili na drugi način. Pomoć za uzdržavanje isplaćuje se mjesečno, a pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako su ispunjene pretpostavke iz čl. 33 – 42. Zakona o socijalnoj skrbi. Obzirom da Centar provodi ispitni postupak, podnositelj zahtjeva se može u Prijemnom uredu Centra informirati o potrebitoj dokumentaciji i uvjetima.

3. Kako ostvariti pravo na socijalnu pomoć – pomoć za uzdržavanje, ako imam djecu koju ne želim tužiti za uzdržavanje?

Prema odredbama Obiteljskog zakona punoljetno dijete je dužno uzdržavati roditelja koji nije sposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za život ili ih ne može ostvariti iz svoje imovine. Obveza uzdržavanja se utvrđuje u sudskom postupku. Iznimno, Centar može odobriti pomoć za uzdržavanje ako Centar utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

4. Imam sklopljen ugovor o doživotnom / dosmrtnom uzdržavanju no obveznici ugovora ne izvršavaju preuzete obveze, kako mi možete pomoći, kakva prava imam da li mogu ići na smještaj u ustanovu socijalne skrbi?

Ugovor o doživotnom / dosmrtnom uzdržavanju je prepreka za priznavanje prava iz sustava socijalne skrbi. Međutim, kod svakog pojedinog slučaja treba utvrditi da li se ugovor izvršava, odnosno da li se ugovorne strane pridržavaju svojih prava i obveza, da li je pokrenut postupak raskida istog, zbog čega nije, uputiti na besplatnu pravnu pomoć unutar usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu. S osnova navedenoga za svakog korisnika potrebno je provesti ispitni postupak kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice odlučne za priznavanje prava na uslugu skrbi izvan vlastite obitelji kao smještaj.

5. Imamo problema u obiteljskim odnosima, komunikaciji sa članom obitelji koji prekomjerno konzumira alkohol ili je ovisnik… Kako dalje…?

Prekomjerno konzumiranje alkohola  ili drugih sredstava ovisnosti pojedinog člana obitelji utječe na funkcioniranje cijele obitelji. Odnosi i kvaliteta komunikacije u obitelji su narušeni, te se može govoriti o bolesti odnosno poremećaju u funkcioniranju cijele obitelji. Alkoholizam ili druga ovisnost, u obitelji posebno nepovoljno utječe na povoljan rast i razvoj malodobne djece koja su nerijetko svjedoci verbalnim i fizičkim sukobima. Kod djeteta se mogu pojaviti depresija, nisko samopoštovanje, poteškoće u školi i dr. U slučajevima kršenja djetetovih prava Centar za socijalnu skrb poduzima mjere obiteljsko-pravne zaštite i to usmeno ili pismeno upozorenje na nedostatke u odgoju, izreći pismenu mjeru nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i dr.

Centar za socijalnu skrb povodom obraćanja zbog problematike alkoholizma, drugih bolesti ovisnosti, provodi usluge savjetovanje i pomaganja pojedincu i obitelji, koja obuhvaća sve oblike savjetovanja, usmjeravanja i pomoći za prevladavanje poteškoća, stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu. Osoba koja ima problem sa prekomjernim konzumiranjem alkohola, drugom ovisnošću, može se savjetovati da se javi svom liječniku obiteljske medicine, odnosno drugim specijalistima, da se obrati Centru za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Poreču i Puli, Savjetovalištu Fonda zdravi grad Poreč, te drugim ustanovama koje se bave ovom problematikom.

Uspješna apstinencija uspostavlja se uz podršku obitelji i šire okoline, te uključivanjem cijele obitelji u Klub liječenih alkoholičara grada  Poreča, zajednicu liječenih alkoholičara Fonda zdravi grad Poreč, te zajednice – komune koje se bave liječenjem ovisnosti o drogama.

6. Pojam skrbništva – često pojašnjavamo!

Skrbništvo je oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Kada se utvrdi da osoba ne može samostalno štititi svoja prava i interese može se pokrenuti postupak lišenja poslovne sposobnosti pri nadležnom centru za socijalnu skrb, ili privatno kod Općinskog suda. Odluku o lišenju poslovne sposobnosti donosi sud. Odluku o imenovanju skrbnika nakon provedenog postupka donosi nadležan centar za socijalnu skrb.

7. Skrbništvo za posebni slučaj, što je to?

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika slijedećim osobama:

  1. djetetu u postupku osporavanja majčinstva i očinstva iz članka 75. Obiteljskog zakona,
  2. djetetu u postupku iz članka 111., 112. i 114. Obiteljskog zakona,
  3. djetetu kad postoji sukob interesa između njega i njegovih roditelja u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova,
  4. djeci u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb,
  5. djetetu stranom državljaninu koje se bez pratnje zakonskog zastupnika zatekne na teritoriju Republike Hrvatske,
  6. i u drugim slučajevima kad su interesi djeteta i roditelja u suprotnosti.

Radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa centar za socijalnu skrb imenovat će posebnog skrbnika:

  1. osobi za koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti,
  2. osobi kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika,
  3. štićeniku kad postoji sukob interesa između njega i njegovog skrbnika ili bliskog srodnika odnosno bračnog druga skrbnika, u imovinskim postupcima ili sporovima, odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova,
  4. štićenicima u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kad imaju istog skrbnika,

i u drugim slučajevima kad je to potrebno radi zaštite prava i interesa osobe.

Drugi roditelj ne plaća alimentaciju, što da radim?

Obveza uzdržavanja djece je zakonsko pravo i obveza roditelja određena Obiteljskim zakonom. U slučaju da roditelj ne doprinosi za uzdržavanje djeteta, drugi roditelj može tužbom tražiti od suda da presudom obveže roditelja obveznika uzdržavanja da plaća presuđenu alimentaciju. U daljnjem postupku, ukoliko se naložena obveza neuredno izvršava ili nikako ne izvršava, roditelj koji uzdržava dijete može kod općinskog suda podnijeti prijedlog za ovrhu koja se može provesti na novčanim sredstvima, nekretninama i pokretninama u vlasništvu ili suvlasništvu obveznika plaćanja uzdržavanja.

Ako roditelj, koji uzdržava dijete, ne uspije u sudskom postupku ostvariti pravo i obvezu da drugi roditelj plaća presuđenu obvezu uzdržavanja, sukladno odredbama članka 55. Zakona o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona («N.N.» br. 107/07.) ima pravo na privremeno uzdržavanje djeteta-djece ukoliko drugi roditelj ne udovoljava svojoj obvezi duže od šest mjeseci neprekidno ili ako nije platio za šest mjeseci s prekidima ukupno unutar roka od 7 mjeseci. Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta traje najdulje tri godine, a pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom centru za socijalnu skrb.