Autor: CZSSP

Radnici Centra

RADNICI CENTRA:   IVANA BUDA STRANIĆ, ravnateljica, prof.def.iniv.spec.act.soc JOLANDA LEVA, dipl. pravnica SANJA ŽARKOVIĆ, mag. psych. MATES MILKA,  dipl. socijalna radnica MIRKO GORTAN, socijalni radnik DANIJELA JURIĆ, dipl. socijalna radnica VERONIKA ELTER PERKOVIĆ, dipl. socijalna radnica SARA RADIĆ, magistra socijalnog rada MAJA JURIČIĆ, magistra socijalnog rada SLAVEN BRNIĆ, dipl.defektolog-soc.pedagog SAMANTA GOLOB HERAK, voditeljica računovodstva SVIJETLANA BUDIĆ, blagajnica –  evidentičarka ANA PEĆINA, blagajnica –  evidentičarka SUZANA OLIĆ, administrativna referentica EDA LEGOVIĆ, spremačica...

Opširnije

Djelatnost

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je  ustanova  u socijalnoj skrbi, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih  klasa: UP/I-550-01/12-01/62, Ur. broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. godine, sukladno članku 117. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br. 33/12 ) i članka 12. Stavka 2. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ). Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo  socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Centar obavlja svoju djelatnost , posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom   CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB  POREČ – PARENZO   Centar je osnovan za područje Grada POREČA , općine FUNTANA, općine KAŠTELIR – LABINCI, općine VIŠNJAN, općine VIŽINADA, općine VRSAR, općine SV. LOVREČ,  općine TAR – VABRIGA, s pripadajućim naseljima. Sjedište Centra za socijalnu skrb Poreč – Parenzo je u POREČU, ULICA DR. MAURA GIOSEFFIA 2B (Naselje Bolnica),   Centar na temelju javnih ovlasti: 1.rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima, 2. provodi izvršenja rješenja, 3. vodi propisane očevidnike, 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde, 5. daje podatake  o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge  u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu, 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa...

Opširnije

O Nama

Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo smješten je u Poreču, u ulici Dr. Maura Gioseffija 2b (Naselje Bolnica). Mjesna nadležnost Centra prostire se na područje od 350 km2 te je nadležan za: Grad Poreč i općine: Funtana, Kaštelir – Labinci,  Višnjan, Vižinada, Vrsar,  Sv. Lovreč, Tar-Vabriga na kojem ukupno živi cca 30 000 stanovnika. Sa 12 zaposlenih  radnika, svojim dugogodišnjim iskustvom, stručnošću i humanošću prepoznajemo i identificiramo potrebe građana na području naše  mjesne  nadležnosti, aktivno sudjelujemo u životu lokalnih zajednica s ciljem unapređenja kvalitete života ljudi, a posebno naših korisnika. UREDOVNO VRIJEME od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00...

Opširnije

Stražnji ured

U Stražnjem uredu obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u vezi s brakom, obitelji i zaštitom prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi u vezi sa zaštitom i tretmanom osoba s invaliditetom, uključujući i stručne i administrativne poslove prvostupanjskog tijela vještačenja; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi u vezi sa zaštitom odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama). Pored navedenog, obavljaju se poslovi priznavanja prava na skrb izvan vlastite obitelji te poslovi u svezi s institucionalnom i izvaninstitucionalnom oblicima skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.). U Stražnjem uredu samo u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi,  koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.Poslovi Stražnjeg ureda mogu biti organizirani kao stručne cjeline ili kao odjeli. Poslovi su organizirani na sljedeći način: • Poslovi u vezi s ostvarivanjem novčanih i drugih pomoći• Poslovi pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj • Poslovi pružanja usluga za odrasle osobe Poslovi pružanja...

Opširnije

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

                                                                           1.  Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj   Poslovi pružanja usluga za djecu, mlade i obitelj obuhvaćaju:    rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, rješavanje pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece; sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece;  poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu; provodi postupke posredovanja prije razvoda braka, izrađuje stručna mišljenja provodi postupke stručne obrade potencijalnih posvojitelja, i postupke posvojenja maloljetne osobe rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži (djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,  djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima); poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih...

Opširnije
Skip to content