Mjesec: srpanj 2020.

JAVNI NATJEČAJ – PSIHOLOG I PRIPRAVNIK (SOC.RADNIK)

                                                                             JAVNI NATJEČAJ-PRIPRAVNIK R E P U B L I K A    H R V A T S K A   CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB         P O R E Č – P A R E N Z O   KLASA:112-06/22-01/2 URBROJ:2167-16-01-01-22-3 Poreč-Parenzo, 7. listopada 2022. godine   Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA:100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od dana 25. ožujka 2022. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini u svezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo objavljuje:   JAVNI NATJEČAJ   za prijem pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za radno mjesto   Socijalni radnik-pripravnik- (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.   Uvjeti: VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike Nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih, Da ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. toč. 1 – 4 Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 18/22 i 46/22). Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti: Životopis Presliku domovnice ili elektronički zapis o državljanstvu, Preslika osobne iskaznice...

Opširnije

Obavjest

OBAVJEST O IZBORU KANDIDATA ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO BLAGAJNIK-LIKVIDATOR-EVIDENTIČAR Odluka o neizboru kandidata Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO). Javni poziv je objavljen u Jutarnjem listu od 8. veljače 2022., u Večernjem listu od 9. veljače 2022. te u Narodnim novinama (br: 18/22.) od 9. veljače 2022., oglasni dio-objave Otvoren je u trajanju 15 dana odnosno do 24. veljače 2022. godine. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8331701.html Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u...

Opširnije
Skip to content