Mjesec: lipanj 2014.

OBVEZE I ODGOVORNOSTI

                    Obveze i odgovornosti korisnika socijalne skrbi    Korisnik socijalne skrbi obvezan je dati točne i istinite osobne podatke službenoj osobi o svojim prihodima i imovinskom stanju i omogućiti ih dostupnima službenoj osobi kod podnošenja zahtjeva, u postupku za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga te tijekom njihova korištenja. Za točnost podataka navedenih u zahtjevu za ostvarivanje socijalne skrbi podnositelj odgovara materijalno i kazneno. Korisnik socijalne skrbi ima pravo aktivno sudjelovati u procjeni, planiranju i korištenju novčanih pomoći i socijalnih usluga, u skladu s odredbama ovoga Zakona.   Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   POVRAT ISPLAĆENIH IZNOSA I NAKNADA ŠTETE  Članak 248. (1) Republika Hrvatska ima pravo na povrat iznosa isplaćenih na ime prava na zajamčenu minimalnu naknadu i prava na uslugu smještaja ili boravka u slučaju smrti korisnika. (2) Republika Hrvatska ima pravo na naknadu štete počinjenu od strane korisnika u slučajevima iz članka 251. ovoga Zakona. (3) Povrat iznosa iz stavka 1. ovoga članka osigurava se upisom zabilježbe tražbine na nekretninama korisnika. 1. Zabilježba  Članak 249. (1) Na temelju pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu i uslugu smještaja ili boravka, vrši se upis zabilježbe tražbine u zemljišnim knjigama na nekretninama u vlasništvu odraslog korisnika u korist Republike Hrvatske, na prijedlog nadležnog državnog odvjetništva. (2) Zabilježba iz stavka 1. ovoga članka briše se na temelju suglasnosti Ministarstva kada se izvrši naplata potraživanja...

Opširnije

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

                                                                                             Često postavljena pitanja   1.       Koliko puta godišnje mogu dobiti jednokratnu naknadu  i u kojem iznosu?   Jednokratna naknada je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koju centar priznaje samcu ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe, a koje su nastale uslijed rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i slično. Iznimno može se priznati i zbog nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabavke neophodne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabavka neophodnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. Jednokratna naknada priznaje se korisniku prava na smještaj u udomiteljskoj obitelji koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika, ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi. Može se priznati u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi ili drugog pružatelja usluge smještaja. Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica ( 2.500,00 kuna ) za samca, odnosno sedam osnovica  ( 3.500,00 kuna )  za kućanstvo.  U osobito opravdanim  slučajevima  može se priznati  uvećana jednokratna naknada uz prethodnu suglasnost  Ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.   2.      Nezaposlen / na sam, nemam od čega živjeti. Koja prava imam?   Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu...

Opširnije

OSTALI OPĆI AKTI

– PROCEDURA IZDAVANJA, OBRAČ I ISPLATE NALOGA ZA SL PUTOVANJA – PRAVILNIK O NAĆINU KORIŠTENJA SL AUTOMOBILA –PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA –PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA Poslovnik-o-radu-strucnog-vijeca  Poslovnik-o-radu-Upravnog-vijeca-2016 Pravilnik-o-strucnom-usavrsavanju Pravilnik-o-radu Pravilnik-o-sluzbenoj-tajni Pravilnik-o-unutarnjem-nadzoru Pravilnik-o-unutarnjem-ustroju-za-Ministarstvo Pravilnik-o-upotrebi-pecata Pravilnik-o-zastiti-na-radu Pravilnik-o-zastiti-od-pozara Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka   PRAVILNIK O ORG MJERAMA I SIGUR PROCEDURI PRI RADU ZAPOSLENIKA I ZAŠT SLUŽ POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA CZSS POREČ-PARENZO 2019. KORISNI ZAKONI Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ) Obiteljski zakon ( NN br. 103/15 ) Kazneni zakon ( NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 ) Zakon o sudovima za mladež ( NN br. 157/13 ) Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN br. 76/14 ) Zakon o udomiteljstvu ( NN br. 90/11, 78/12 ) Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN br. 137/09, 78/12 ) Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola ( NN br. 97/14 ) Zakon o ravnopravnosti spolova ( NN br. 82/08 ) Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN br. 25/13, 85/15 )...

Opširnije

Socijalne usluge

Izvod iz Zakona o socijalnoj skrbi NN 157/13.   11. Socijalne usluge   Članak 73. (1) Socijalne usluge obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici. (2) Socijalne usluge mogu se pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno, ovisno o potrebama korisnika. (3) Socijalne usluge organiziraju se kao usluge za djecu, mlade, obitelj i odrasle osobe, uz uvažavanje socijalnih veza i okruženja korisnika i obitelji. Članak 74. (1) Socijalne usluge po ovom Zakonu su: 1. prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba) 2....

Opširnije
  • 1
  • 2
Skip to content