Mjesec: veljača 2011.

Korisni zakoni

Zakon o socijalnoj skrbi ( NN br. 33/2012 ) Obiteljski zakon ( NN br. 116/03, 17/04, 136/04, 107/07 ) Kazneni zakon (NN br. 110/97, 28/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 105/04) Zakon o sudovima za mladež (NN br. 111/97, 27/98, 12/02) Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN br. 111/97, 27/98, 128/99, 79/02) Zakon o udomiteljstvu ( NN br. 90/2011 ) Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN br. 116/03 ) Zakon o istospolnim zajednicama ( NN br. 116/03 ) Zakon o ravnopravnosti spolova ( NN br. 116/03, 14/08...

Opširnije

Korisnici

KORISNICI  Korisnici socijalne skrbi su:  – samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način – dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu – trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život – obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška – odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama – odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima – osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama – osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti – beskućnik – druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi   Prava u sustavu socijalne skrbi pod uvjetima propisanim ovim...

Opširnije

Prava u sustavu socijalne skrbi

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI     Prava u sustavu socijalne skrbi su: –         zajamčena minimalna naknada, –         naknada za troškove stanovanja, –         pravo na troškove ogrjeva, –         naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, –         jednokratne naknade, –         naknade u vezi s obrazovanjem, –         osobna invalidnina, –         doplatak za pomoć i njegu, –         status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, –         naknada do zaposlenja –         socijalne...

Opširnije

Zahtjev za pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15, dalje Zakon). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“. Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a...

Opširnije

Obveze i odgovornosti

Obrasci 1. Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu 2. Zahtjev za jednokratnu naknadau 3. Zahtjev za naknadu u vezi sa obrazovanjem 4. Zahtjev za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu 5. Zahtjev za doplatak za pomoć i njegu 6. Zahtjev za naknadu do zaposlenja 7. Zahtjev za socijalne usluge 8. Zahtjev za prava i usluge za djecu s poteškoćama u razvoju 9. Zahtjev za privremeno uzdrzavanje 11. Inicijalni obrazac 12. Zahtjev za smještaj u ustanovu socijalne skrbi 13. Liječnička potvrda za smještaj u dom 14. Izjava 15. Plan procjene potreba 16. ZAHTJEVI ZA POKRETANJE POSTUPKA OBVEZNOG SAVJETOVANJA Bračna zajednica Izvanbračna zajednica 17. PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ...

Opširnije
Skip to content