KLASA: 100-01/22-01/2
URBROJ: 2167-16-02-01-22-2
Poreč-Parenzo, 07. veljače 2022. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine”, broj: 128/17, 47/18, 2/19, 123/19 i 66/20), članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“, broj: 61/18), članka 7. Pravilnika o radu i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo i članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto:

1. BLAGAJNIKA/ICE-LIKVIDATORA/ICE-EVIDENTIČARA/KE – na određeno puno radno vrijeme – 1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo,
– SSS ekonomskog usmjerenja,
– 12 mjeseci radnog staža na poslovima računovodstva.

Radni odnos se zasniva na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice koju se zamjenjuje.
Opis poslova: obrada, pregled, unos i obračun rješenja novčanih pomoći i naknada, isplata i knjiženje isplaćenih novčanih pomoći i naknada te odnošenje istih u nadležne poštanske urede, odnosno Fin-u, obračun i isplata plaće zaposlenicima, obračun i isplata naknada svih prava po Zakonu o radu i Temeljnom kolektivnom ugovoru za djelatnost socijalne skrbi, obračun i isplata honorara-drugog dohotka, izrađuje i podnosi sva izvješća po JOPPD obrascu.

Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17 i 98/19) isto ostvaruju pod jednakim uvjetima iz natječaja, ali uz navedenu dokumentaciju prijave na natječaj prilažu i dokaze propisane člankom 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: htp// branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Uz pisanu prijavu koja mora biti vlastoručno potpisana kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja i to:
– životopis,
– presliku domovnice ili elektronički zapis o državljanstvu,
– presliku važeće osobne iskaznice,
– presliku diplome o dokazivanju stručne spreme,
– dokaz o radnom iskustvu na poslovima računovodstva: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničnom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
– uvjerenje da kandidat nije osuđen za kaznena djela ili prekršaj iz stavka 1. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) te da se protiv njega pred nadležnim sudom ne vodi postupak iz stavka 1. podstavka 4. članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (“’Narodne novine”, broj: 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), ne starije od 30 dana.
Natječajni postupak i usmeni razgovor s kandidatima provest će Komisija za provođenje natječajnog postupka.
Kandidat koji ne pristupi usmenom razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj te se više neće razmatrati.
Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem rezultata usmenog intervjua.

Vrijeme i mjesto održavanja usmenog razgovora biti će objavljeno najmanje 5 (pet) dana prije na web-stranicama Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo i Oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo na adresi sjedišta dr. Mauro Gioseffia 2b, 52440. Poreč-Parenzo.
Prijave na natječaj se podnose poštom (preporučenom pošiljkom) ili neposredno u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, Ulica dr. Mauro Gioseffia 2b, 52440. Poreč-Parenzo s naznakom ”Prijava na natječaj-blagajnik – NE OTVARAJ”.
Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni na isti način i u istom roku.
Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web-stranicama i oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Poreč-Parenzo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podatka.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
POREČ-PARENZO