Javni natječajKLIKNI

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 22.07.2020.g. do 30.07.2020.g

R E P U B L I K A H R V A T S K A
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB
POREČ-PARENZO
Poreč-Parenzo, Dr. Maura Gioseffia 2b
KLASA: 100-01/20-01/4
URBROJ: 2167-16-01-01-20-3
Poreč-Parenzo, 15.07.2020.g.

Na temelju Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 112-06/20-01/10, Ur.Broj: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6.srpnja 2020. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020.godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za radno mjesto

1. Socijalni radnik-pripravnik- (m/ž) 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu.

Uvjeti:
– VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
– Nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih,
– Da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19 i 64/20).
Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– Životopis,
– Dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
– Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
– Dokaz da kandidat nema radnog staža u traženoj obrazovnoj razini (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja ili drugi dokaz na temelju kojih se to može utvrditi),
– Dokaz da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih (potvrda Zavoda za zapošljavanje),
– Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Isprave se prilažu u presliku, a prije izbora kandidat je dužan priložiti izvornike.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozivati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciji prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.
Izbor kandidata obavlja se na temelju razgovora (intervjua).
Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Poreč-Parenzo da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici ovog Centra , u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.
Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH, isključivo na adresu: Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, M.Gioseffia 2b, 52440 Poreč, sa naznakom : „Prijava na natječaj – pripravništvo“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni, u roku od 8 dana od dana izbora kandidata.

Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo
Ravnateljica
Trošelj Marija