Autor: CZSSP

Djelatnost

Centar za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Centar) je  ustanova  u socijalnoj skrbi, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih  klasa: UP/I-550-01/12-01/62, Ur. broj: 519-09-2-4/1-12-1 od 02.04.2012. godine, sukladno članku 117. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN br. 33/12 ) i članka 12. Stavka 2. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 ). Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo  socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Centar obavlja svoju djelatnost , posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom   CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB  POREČ – PARENZO   Centar je osnovan za područje Grada POREČA , općine FUNTANA, općine KAŠTELIR – LABINCI, općine VIŠNJAN, općine VIŽINADA, općine VRSAR, općine SV. LOVREČ,  općine TAR – VABRIGA, s pripadajućim naseljima. Sjedište Centra za socijalnu skrb Poreč – Parenzo je u POREČU, ULICA DR. MAURA GIOSEFFIA 2B (Naselje Bolnica),   Centar na temelju javnih ovlasti: 1.rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima, 2. provodi izvršenja rješenja, 3. vodi propisane očevidnike, 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde, 5. daje podatake  o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge  u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu, 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa...

Opširnije

O Nama

Centar za socijalnu skrb Poreč-Parenzo smješten je u Poreču, u ulici Dr. Maura Gioseffija 2b (Naselje Bolnica). Mjesna nadležnost Centra prostire se na područje od 350 km2 te je nadležan za: Grad Poreč i općine: Funtana, Kaštelir – Labinci,  Višnjan, Vižinada, Vrsar,  Sv. Lovreč, Tar-Vabriga na kojem ukupno živi cca 30 000 stanovnika. Sa 12 zaposlenih  radnika, svojim dugogodišnjim iskustvom, stručnošću i humanošću prepoznajemo i identificiramo potrebe građana na području naše  mjesne  nadležnosti, aktivno sudjelujemo u životu lokalnih zajednica s ciljem unapređenja kvalitete života ljudi, a posebno naših korisnika. UREDOVNO VRIJEME od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00...

Opširnije

Stražnji ured

U Stražnjem uredu obavljaju se stručni poslovi provođenja prvostupanjskih postupaka u vezi s ostvarivanjem novčanih naknada iz nadležnosti centra za socijalnu skrb; stručni poslovi u vezi s brakom, obitelji i zaštitom prava djeteta; stručni poslovi skrbništva; stručni poslovi u vezi sa zaštitom i tretmanom osoba s invaliditetom, uključujući i stručne i administrativne poslove prvostupanjskog tijela vještačenja; stručni poslovi zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju i članova njihovih obitelji; stručni poslovi u vezi sa zaštitom odraslih osoba (starije i nemoćne osobe, psihički bolesne osobe, žrtve obiteljskog nasilja, žrtve trgovanja ljudima, odrasle osobe ovisne o alkoholu i/ili opojnim drogama). Pored navedenog, obavljaju se poslovi priznavanja prava na skrb izvan vlastite obitelji te poslovi u svezi s institucionalnom i izvaninstitucionalnom oblicima skrbi (patronaža, pomoć i njega u kući i dr.). U Stražnjem uredu samo u okviru poslova pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj i poslova pružanja usluga za odrasle utvrđuje se individualni plan skrbi za korisnika kojeg vodi i koordinira voditelj plana skrbi,  koji prati rezultate skrbi i njezin utjecaj na socijalni status korisnika, zajedno s korisnikom, roditeljem ili drugim članom obitelji, skrbnikom te drugim stručnjacima.Poslovi Stražnjeg ureda mogu biti organizirani kao stručne cjeline ili kao odjeli. Poslovi su organizirani na sljedeći način: • Poslovi u vezi s ostvarivanjem novčanih i drugih pomoći• Poslovi pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj • Poslovi pružanja usluga za odrasle osobe Poslovi pružanja...

Opširnije

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

                                                                           1.  Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj   Poslovi pružanja usluga za djecu, mlade i obitelj obuhvaćaju:    rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite, rješavanje pitanja vezana za brak i odnose u braku i odnose roditelja i djece; sudjelovanje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece;  poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu imovinskih prava i interesa djece i mladeži, davanje podataka, mišljenja i prijedloga sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu; provodi postupke posredovanja prije razvoda braka, izrađuje stručna mišljenja provodi postupke stručne obrade potencijalnih posvojitelja, i postupke posvojenja maloljetne osobe rješavanje u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece i mladeži (djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti,  djeci i mlađim punoljetnim osobama kad je to iz drugih razloga u njihovu interesu, djeci čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih nedaća nisu u mogućnosti privremeno brinuti o njima, djece i mlađih punoljetnih osoba s poremećajima u ponašanju, tjelesno ili mentalno oštećene djece i mladeži, djece i mladeži ovisne o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladeži žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima); poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih...

Opširnije
Skip to content