Mjesec: srpanj 2020.

NATJEČAJ ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA-SOCIJALNI RADNIK

Javni natječaj–KLIKNI NATJEČAJ JE OTVOREN OD 22.07.2020.g. do 30.07.2020.g R E P U B L I K A H R V A T S K A CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POREČ-PARENZO Poreč-Parenzo, Dr. Maura Gioseffia 2b KLASA: 100-01/20-01/4 URBROJ: 2167-16-01-01-20-3 Poreč-Parenzo, 15.07.2020.g. Na temelju Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 112-06/20-01/10, Ur.Broj: 519-04-3-1-2/6-20-4 od 6.srpnja 2020. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2020.godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja te članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Poreč-Parenzo objavljuje: JAVNI NATJEČAJ za prijem pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za radno mjesto 1. Socijalni radnik-pripravnik- (m/ž) 1 izvršitelj na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu. Uvjeti: – VII/I – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike – Nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciju nezaposlenih, – Da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi ( NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19 i 64/20). Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: – Životopis, – Dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica), – Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma), – Dokaz da kandidat nema radnog staža...

Opširnije